Kako da koristim platformu za berzu roba, proizvoda i usluga i kako da se prijavim da izvršim objavu za svoje privredno društvo?
Poštovani, platformu za objavu ponude i potražnje možete koristiti potpuno besplatno. Potrebno je da popunite osnovne podatke putem izbora dugmeta "Registracija" u gornjem meniju. Kada popunite polja automatski šaljete zahtjev za prijavu u sistem a za potrebe Vašeg privrednog društva. Poslije utvrđivanja i potvrde identiteta dobićete e-mail na koji trebate da odgovorite klikom na linku u tijelu poruke. Potrebno je da definišete samostalno svoju lozinku koju ćete dalje koristiti prilikom prijave na sistem a klikom na dugme "Prijava" u gornjem meniju.
Da li je korišćenje platforme besplatno?
Korišćenje platforme za ponudu i potražnju je potpuno besplatno za sva privredna društva iz Republike Srpske i nije opterećeno bilo kojim komercijalnim oglasima i slično.
Koliko osoba iz jednog privrednog društva može biti prijavljeno na WEB platformi za objavu ponude i potražnje?
Shodno potrebama privrednog društva više izvršilaca može biti zaduženo za objavu ponude i potražnje ali svaka osoba kreira svoj korisnički profil i nadležna je za praćenje samo svojih objava ponude i potražnje. Ovo je značajno jer će svi zainteresovani automatski slati odgovor i upite upravo toj osobi koja je objavila konkretnu ponudu ili potražnju.
Kako mogu poslati dodatna pitanja u vezi sa korišćenjem WEB platforme za ponudu i potražnju roba, proizvoda i usluga?
Za sva pitanja i uputstva je nadležan IT Centar Privredne komore Republike Srpske i sva pitanja pošaljite na mail: berza@komorars.ba ili putem forme za slanje poruke u meniju na vrhu platforme. U najkraćem roku ćete biti informisani u vezi sa Vašim pitanjem.
Da li je objava ograničena vremenski na WEB platformi?
Objava se vremenski može ograničiti u prikazivanju prema Vašim potrebama ili da se označi kao "Završena" objava ukoliko je ostvaren cilj objave prije isteka podešenog roka objave. Isteklu (Arhiviranu) objavu možete ponovo aktivirati kopiranjem dijelova istekle objave u modu pregledavanja i postavljanjem drugog datuma za završetak objave. Ovo je podešeno na taj način kako bi se osigurao prikaz aktuelnih objava i omogućila brža i lakša pretraga.
Pošto sve naše proizvode identifikujemo sa tarifnom oznakom da li možemo koristiti takav pristup za objavu proizvoda?
Svakako! Definisana su dva tipična oblika objave proizvoda: korišćenjem tarifne oznake proizvoda prema zvaničnoj carinskoj tarifi u BiH i kao način tekstualnog opisa proizvoda, robe ili usluge. Definišemo i kapacitete proizvoda kao mjesečne i godišnje jer je to bitno za poslovne saradnike.
Da sistem može sam da me obavijesti za moje izabrane kategorije roba i usluga a kada se pojavi nova ponuda i potražnja?
Prilikom kreiranja korisničkog profila možete izabrati kategorije roba i usluga za koje Vas sistem putem e-maila trenutno informiše o novoj objavi ponude ili potražnje. Ujedno, dobćete i link kojim možete doći do najnovije objave te tako možete odmah stupiti u kontakt sa privrednim društvom koje je objavilo ponudu i potražnju. Izabrane kategorije možete po potrebi kasnije i da mijenjate, dodajete i druge kategorije i li da brišete već odabrane.
Kako da prepoznam detalje kategorija roba, proizvoda i usluga?
Kategorije roba, proizvoda i usluga se zasnivaju na oznakama odjeljaka i glava Carinske tarife BiH. Za Vaše bolje prepoznavanje roba, proizvoda i usluga i njihovo pravilno postavljanje u tačne kategorije dajemo pregled sa dužim opisom svakog odjeljka: DIO 2 - POPIS CARINSKIH DAŽBINA Odjeljak 1 Žive životinje; proizvodi životinjskog porijekla Glava 1. Žive životinje 2. Meso i jestivi klaonični proizvodi 3. Ribe i ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci 4. Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi; ptičija jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porijekla, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu 5. Proizvodi životinjskog porijekla, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu Odjeljak 2 Biljni proizvodi Glava 6. Živo drveće i druge biljke; lukovice, korjenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće 7. Jestivo povrće, neko korjenje i gomolji 8. Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica 9. Kahva, čaj, mate čaj i začini 10. Žitarice 11. Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten 12. Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje; sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana 13. Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti 14. Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu Odjeljak 3 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi Glava 15. Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi Odjeljak 4 Proizvodi prehrambene industrije; pića; alkoholi i sirće; duvan i prerađene zamjene duvana Glava 16. Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka 17. Šećeri i proizvodi od šećera 18 Kakao i proizvodi od kakaa 19. Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi 20. Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih dijelova biljaka 21. Razni prehrambeni proizvodi 22. Pića, alkoholi i sirće 23. Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana 24. Duvan i prerađene zamjene duvana Odjeljak 5 Mineralne materije Glava 25. So; sumpor; zemlja i kamen; gips, kreč i cement 26. Rudače, troske i pepeli 27. Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske materije; mineralni voskovi Odjeljak 6 Proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija Glava 28. Anorganski hemijski proizvodi; organska i anorganska jedinjenja plemenitih metala, metala rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata i izotopa 29. Organsko hemijska jedinjenja 30. Farmaceutski proizvodi 31. Gnojiva 32. Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljene premazne boje i lakovi; kitovi i druge mase za zaptivanje; štamparske boje i crnila 33. Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi 34. Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" te zubarski preparati na osnovi gipsa 35. Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzimi 36. Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati 37. Proizvodi za fotografsku i kinematografsku upotrebu 38. Razni proizvodi hemijske industrije Odjeljak 7 Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa; kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume Glava 39. Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa 40. Kaučuk i proizvodi od kaučuka Odjeljak 8 Sirova koža sa dlakom ili bez dlake, štavljena koža, krzna, proizvodi od njih; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje; ručne torbe i slični spremnici; predmeti od životinjskih crijeva (osim od svilene bube) Glava 41. Sirova koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža 42. Proizvodi od kože, sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanja, ručne torbe i slični spremnici, proizvodi od životinjskih crijeva (osim od svilene bube) 43. Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna Odjeljak 9 Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; pluto i proizvodi od pluta; proizvodi od slame, esparta ili drugih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi Glava 44. Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj 45. Pluto i proizvodi od pluta 46. Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi Odjeljak 10 Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi; papir i karton te proizvodi od papira i kartona Glava 47. Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci namijenjeni ponovnoj preradi 48. Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona 49. Štampane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije, rukopisi, štampani tekstovi i planovi Odjeljak 11 Tekstil i proizvodi od tekstila Glava 50. Svila 51. Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake 52. Pamuk 53. Ostala biljna tekstilna vlakna; pređa i tkanine od papirne pređe 54. Umjetni ili sintetički filamenti 55. Umjetna ili sintetička vlakna, rezana 56. Vata, filc i netkani materijal; posebna pređa; konopci, uzice i užad te proizvodi od njih 57. Ćilimi i drugi tekstilni podni pokrivači 58. Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni tafting postupkom; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez 59. Tekstilni materijali, impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani; tekstilni proizvodi prikladni za tehničku upotrebu 60. Pleteni ili heklani materijali 61. Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili heklani 62. Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i heklanih 63. Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; korištena odjeća i korišteni tekstilni proizvodi; krpe Odjeljak 12 Obuća; šeširi, kape i ostala pokrivala glave, kišobrani, suncobrani, štapovi, bičevi, korbači i njihovi dijelovi; preparirano perje i proizvodi od perja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose Glava 64. Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda 65. Šeširi, kape i ostala pokrivala za glavu i njihovi dijelovi 66. Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stoci, bičevi, korbači i njihovi dijelovi 67. Preparirano perje i paperje, i proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose Odjeljak 13 Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, betona, azbesta, liskuna ili sličnih matrijala; keramički proizvodi; staklo i stakleni proizvodi Glava 68. Proizvodi od kamena, gipsa cementa, betona, azbesta, liskuna i sličnih materijala 69. Keramički proizvodi 70. Staklo i stakleni proizvodi Odjeljak 14 Prirodni i kultivisani biseri, dragulji i poludragulji, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih predmeta; metalni novac Glava 71. Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i poludragulji, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima, proizvodi od njih; imitacije draguljarskih predmeta, metalni novac Odjeljak 15 Obični metali i proizvodi od običnih metala Glava 72. Željezo i čelik 73. Proizvodi od željeza i čelika 74. Bakar i prozvodi od bakra 75. Nikl i proizvodi od nikla 76. Aluminij i proizvodi od aluminija 78. Olovo i proizvodi od olova 79. Cink i proizvodi od cinka 80. Kalaj i proizvodi od kalaja 81. Ostali obični metali; kermeti; proizvodi od njih 82. Alati, nožarski proizvodi, pribor za jelo od običnih metala; njihovi dijelovi od običnih metala 83. Razni proizvodi od običnih metala Odjeljak 16 Mašine, aparati i mehanički uređaji; te elektrotehnička oprema i njihovi dijelovi, aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, dijelovi i pribor za te proizvode Glava 84. Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine te aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi 85. Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode Odjeljak 17 Vozila, avioni, plovila i prijevozu pridružena oprema Glava 86. Šinska vozila i njihovi dijelovi; šinski uređaji sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćajne puteve svih vrsta 87. Vozila, osim šinskih vozila i njihovi dijelovi i pribor 88. Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi 89. Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije Odjeljak 18 Optički, fotografski, kinematografski, mjerni instrumenti, instrumenti za ispitivanje tačnosti, medicinski instrumenti i aparati; satovi; muzički instrumenti; njihovi dijelovi i pribor Glava 90. Optički, fotografski, kinematografski, mjerni instrumenti, instrumenti za ispitivanje tačnosti, medicinski instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor 91. Satovi i njihovi dijelovi 92. Muzički instrumenti, dijelovi i pribor za te proizvode Odjeljak 19 Oružje i municija; njihovi dijelovi i pribor Glava 93. Oružje i municija; njihovi dijelovi i pribor Odjeljak 20 Razni proizvodi Glava 94. Namještaj; nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (madraci, jastuci, i slični punjeni proizvodi); svijetiljke i druga rasvjetna tijela, koja nisu spomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice sa imenima ili slično; montažne zgrade 95. Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi dijelovi i pribor 96. Razni proizvodi Odjeljak 21 Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti) Glava 97. Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti) DIO 3- CARINSKE DAŽBINE ZA ROBU SA PREFERENCIJALNIM PORIJEKLOM A. Opšte B. Stope carine pri uvozu roba porijeklom iz zemalja sa kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ugovor (sporazum) o povlaštenom trgovinskom režimu